LICENCIAS Programa de convivència segura a l´esport

Programa de convivència segura a l´esport

 

 

Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquest programa són els següents:

 

1. Crear un entorn segur en l'àmbit esportiu, fomentant la cultura del bon tracte, del respecte a tots els participants, la no discriminació i la inclusió en l'àmbit de l'esport.

2. Determinar les accions que han de realitzar les administracions públiques, les federacions esportives i les entitats esportives en aquesta cultura de protecció i bon tracte a l’esport.

3. Facilitar una guia a les entitats esportives que realitzen de forma habitual activitats esportives o d’oci amb persones menors d’edat, per a l’elaboració i aplicació dels pertinents protocols d’actuació.

4. Protegir i preservar la integritat física, psíquica, psicològica i moral de les persones menors d’edat enfront de qualsevol forma de violència que es pugui manifestar en els entrenaments, competicions i esdeveniments esportius, incloses les que es puguin produir en xarxes socials i internet, fomentant l'adequada formació de la seva personalitat.

5. Establir mesures de protecció integral enfront de la violència en l'esport, que incloguin: la informació adequada a nens, nenes i adolescents; el reforç dels seus coneixements i habilitats perquè puguin reconèixer la violència en l'àmbit de l'esport i amb això, requerir la realització de les activitats sobre la base del bon tracte i respecte als seus drets; la detecció precoç d'aquella; la sensibilització de tots els participants per al rebuig d'aquesta; i la formació de les persones que participin en les seves activitats, amb la contínua millora en les seves capacitats.

6. Delimitar els llits d'actuació davant situacions de violència en l'àmbit de les activitats esportives adoptant les mesures de protecció que procedeixin en relació amb la víctima menor d'edat, així com les que procedeixin d'acompanyament i seguiment en la seva reincorporació a la pràctica esportiva.

7. Garantir el dret de les persones menors d’edat a ser sentides, escoltades i que les seves opinions siguin tingudes en compte degudament en contextos de violència contra elles, evitant en tot cas la victimització secundària.

8. Adoptar les mesures necessàries perquè la pràctica de l'esport no sigui un escenari de discriminació per edat, raça, discapacitat, orientació sexual, identitat sexual o expressió de gènere, o qualsevol altra circumstància personal o social, treballant amb els propis nens, nenes i adolescents, així com amb les seves famílies i professionals, en el rebuig a l'ús d'insults i expressions degradants i discriminatòries.

 

 

En cas de detectar qualsevol situació de violència en l´ambit de les activitats esportives organitzades per la FBV:

1.Emplenar el Formulari de solicitud d´ajuda a la FBV (http://www.federacionbalearvela.org/uploaded_files/Formulari%20solicitut%20d%C2%B4ajuda%20a%20la%20FBV.pdf_7334_es.pdf)

2. Enviar a tecnico@federacionbalearvela.org 

Publicidad: ¿Que hacer en caso de accidente? Publicidad: Solicitar licencia individual Publicidad: Solicitar licencia clubes